Drukuj

Zarządzenie nr 26/2009

Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 10 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany załączników do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W § 20 rozdziału VI Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 7 dot. wniosku na likwidację barier architektonicznych otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 2. W § 24 rozdziału VII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 9 dot. wniosku na likwidację barier technicznych otrzymuje brzmienie wg. załącznika
nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3. W § 28 rozdziału VIII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych załącznik nr 11 dot. wniosku na likwidację barier w komunikowaniu się otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 3 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi  w życie z  dniem  podpisania.

 

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3