Drukuj

Zarządzenie nr 16/2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 maja 2009 r.


w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania
do likwidacji barier technicznych

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zakupu i wymiany pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany olejem opałowym, gazem lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż
5. 000 zł.
2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z pieców (trzonów piecowych) na wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania na opał ekologiczny wraz z zakupem pieca centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10.000 zł.
3. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 23 ust. 9 procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia
1 maja 2009 r.