Drukuj

Zarządzenie nr 14 / 2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 18 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie nr 13/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania 
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


W związku z podjętą uchwałą nr 1807/09 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1679/09 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 2009 r. określającą sposób wykonania uchwały
Nr XXXII/348/2009 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim
w 2009 r. finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dofinansowaniu nie podlegają spotkania wigilijne.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.