Drukuj

Zarządzenie nr 13 / 2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 10 / 2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W 2009 r. wysokość dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 40 % kosztów określonych w preliminarzu nie więcej jednak niż 5 000 zł.
2. Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii
tj. sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
3. Dofinansowaniu nie podlegają wycieczki z programem turystyczno – krajoznawczym oraz spotkania wigilijne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.