Zarządzenie nr 26/2009

Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 10 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany załączników do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W § 20 rozdziału VI Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 7 dot. wniosku na likwidację barier architektonicznych otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 2. W § 24 rozdziału VII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 9 dot. wniosku na likwidację barier technicznych otrzymuje brzmienie wg. załącznika
nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3. W § 28 rozdziału VIII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych załącznik nr 11 dot. wniosku na likwidację barier w komunikowaniu się otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 3 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi  w życie z  dniem  podpisania.

 

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Zarządzenie nr 16/2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 maja 2009 r.


w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania
do likwidacji barier technicznych

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zakupu i wymiany pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany olejem opałowym, gazem lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż
5. 000 zł.
2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z pieców (trzonów piecowych) na wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania na opał ekologiczny wraz z zakupem pieca centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10.000 zł.
3. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 23 ust. 9 procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia
1 maja 2009 r.

Zarządzenie nr 14 / 2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 18 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie nr 13/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania 
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


W związku z podjętą uchwałą nr 1807/09 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1679/09 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 marca 2009 r. określającą sposób wykonania uchwały
Nr XXXII/348/2009 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim
w 2009 r. finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dofinansowaniu nie podlegają spotkania wigilijne.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 15/2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 maja 2009 r.


w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dotyczących modernizacji lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10.000 zł.
2. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 19 ust. 8 procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia
1 maja 2009 r.

Zarządzenie nr 13 / 2009
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustalenia w 2009 r. wysokości dofinansowania
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 10 / 2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W 2009 r. wysokość dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 40 % kosztów określonych w preliminarzu nie więcej jednak niż 5 000 zł.
2. Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii
tj. sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
3. Dofinansowaniu nie podlegają wycieczki z programem turystyczno – krajoznawczym oraz spotkania wigilijne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.