Drukuj

Zarządzenie  nr 7/10

Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie zmiany załącznika do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego  
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 29 ust.6 rozdziału VIII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatry-wania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 12 dot. „Katalogu rzeczowego urządzeń wraz z montażem  
z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się” otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z  dniem  podpisania.