Drukuj

Zarządzenie  nr 5/10

Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia  
w aparat słuchowy w 2010 r.
 
 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 2  lit. b  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. Wysokości dofinansowania  do zaopatrzenia w aparat słuchowy w 2010 r. wynosi do 100% limitu wyznaczonego przez ministra właściwego ds. zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu słuchowego, jednak nie więcej niż 1000 zł.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.