Drukuj

Zarządzenie  nr 3/10

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie ustalenia  wysokość dofinansowania  
do likwidacji barier architektonicznych
 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dotyczących modernizacji lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3. 000 zł.

      2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dotyczących adaptacji pomieszczenia w lokalu mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

      3. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 19 ust. 8 procedur postępowania w sprawie przyjmowania  
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  podpisania.