Zarządzenie Nr 1/2010

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
                                   w Stargardzie Szczecińskim
 
 
 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 b ust. 6 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,  
Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 36,  
Nr 98, poz. 817 i Nr 97, poz. 802) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 
( Dz. U. Nr 63, poz. 587) zarządzam, co następuje:

      § 1. Przeprowadzić kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim.

  1. Przedmiot kontroli: wykorzystanie środków PFRON oraz Powiatu Stargardzkiego przeznaczonych na funkcjonowanie placówki w 2009 r., a także prawidłowość realizacji kompleksowego programu rehabilitacyjnego.
  2. Miejsce kontroli: Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego 16  
    w Stargardzie Szczecińskim.
  3. Termin kontroli: 23 luty 2010 r.

 

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam Zespół, w skład którego wchodzą:

  1. Irena Nawrocka,
  2. Monika Rygiel,
  3. Agnieszka Krętkowska.

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.