Zarządzenie  nr 7/10

Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie zmiany załącznika do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego  
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 29 ust.6 rozdziału VIII Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatry-wania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 12 dot. „Katalogu rzeczowego urządzeń wraz z montażem  
z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się” otrzymuje brzmienie wg. załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z  dniem  podpisania.

Zarządzenie  nr 6/10

Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze  w 2010 r. 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. Wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  w 2010 r. wynosi do 100% limitu wyznaczonego przez ministra właściwego  
ds. zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie  nr 4/10

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie ustalenia  wysokość dofinansowania  
do likwidacji barier technicznych
 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zakupu i wymiany pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany olejem opałowym, gazem lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 
3. 000 zł.

      2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z pieców (trzonów piecowych) na wewnętrzną  instalację centralnego ogrzewania na opał ekologiczny wraz z zakupem pieca centralnego ogrzewania  
w lokalu lub budynku mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

      3. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 23 ust. 9  procedur postępowania w sprawie przyjmowania  
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  podpisania.

Zarządzenie  nr 5/10

Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia  
w aparat słuchowy w 2010 r.
 
 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 2  lit. b  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. Wysokości dofinansowania  do zaopatrzenia w aparat słuchowy w 2010 r. wynosi do 100% limitu wyznaczonego przez ministra właściwego ds. zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu słuchowego, jednak nie więcej niż 1000 zł.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie  nr 3/10

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 2 marca 2010 r. 
 

w sprawie ustalenia  wysokość dofinansowania  
do likwidacji barier architektonicznych
 
 

     Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) oraz oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

      § 1. 1. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dotyczących modernizacji lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3. 000 zł.

      2. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych dotyczących adaptacji pomieszczenia w lokalu mieszkalnym dla osoby niepełnosprawnej wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

      3. Wysokość dofinansowania określana jest na podstawie kryterium dochodowego określonego w § 19 ust. 8 procedur postępowania w sprawie przyjmowania  
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  podpisania.