Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 4/2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 7 maja 2007 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2007 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego w 2007 roku.


na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1


Zarządzenie nr 2 /2007 w § 2 otrzymuje brzmienie:

,,Dofinansowanie do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego może otrzymać:

1. niepełnosprawna osoba, która kontynuuje naukę i nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.

lub

2. osoba niepełnosprawna dla której zakupiony komputer/ sprzęt komputerowy będzie służył do aktywizacji zawodowej i która nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.