Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 2 /2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 15 stycznia 2007 r.

 

w sprawie:
ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera/sprzętu komputerowego w 2007 roku.

na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:


§ 1

Wysokość dofinansowania do zakupu komputera/sprzętu komputerowego dla osoby niepełnosprawnej w roku 2007 wynosi do 1 500 zł nie więcej jednak niż do 80 % kosztu zakupu.

§ 2

Dofinansowanie do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego może otrzymać:

  1. niepełnosprawna osoba, która nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.
  2. osoba niepełnosprawna, która kontynuuje naukę,
  3. osoba niepełnosprawna, dla której zakupiony komputer/ sprzęt komputerowy będzie służył do aktywacji zawodowej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.