ZARZĄDZENIE NR 5/2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie:
ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w 2007 roku.


na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100 poz. 926) w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym od 1 czerwca 2007 r. dla osoby niepełnosprawnej:
  1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 590 zł,
  2) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 545 zł,
  3) z lekkim stopniem niepełnosprawności – 500 zł,
  4) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 400 zł,
  5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 400 zł.
 2. W przypadku osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie w 2006 r.
 3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 4/2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 7 maja 2007 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2007 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego w 2007 roku.


na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1


Zarządzenie nr 2 /2007 w § 2 otrzymuje brzmienie:

,,Dofinansowanie do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego może otrzymać:

1. niepełnosprawna osoba, która kontynuuje naukę i nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.

lub

2. osoba niepełnosprawna dla której zakupiony komputer/ sprzęt komputerowy będzie służył do aktywizacji zawodowej i która nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 1/2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie:
ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w 2007 roku.


na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100 poz. 926) w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2007 r. dla osoby niepełnosprawnej:
  - ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 550 zł
  - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 510 zł
  - z lekkim stopniem niepełnosprawności – 470 zł
  - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 370 zł
  - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 370 zł
 2. W przypadku osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie w 2006 r.
 3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 15 stycznia 2007 r.

 

w sprawie:
ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera/sprzętu komputerowego w 2007 roku.

na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:


§ 1

Wysokość dofinansowania do zakupu komputera/sprzętu komputerowego dla osoby niepełnosprawnej w roku 2007 wynosi do 1 500 zł nie więcej jednak niż do 80 % kosztu zakupu.

§ 2

Dofinansowanie do zakupu komputera/ sprzętu komputerowego może otrzymać:

 1. niepełnosprawna osoba, która nie posiada w gospodarstwie domowym wnioskowanego komputera/sprzętu komputerowego zakupionego po 1 stycznia 2002 roku.
 2. osoba niepełnosprawna, która kontynuuje naukę,
 3. osoba niepełnosprawna, dla której zakupiony komputer/ sprzęt komputerowy będzie służył do aktywacji zawodowej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.