Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 10/08
Starosty Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Stargardzkiego
Nr 79/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 roku

Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uchylam Zarządzenie Nr 79/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym
w 2008 roku.

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.