Drukuj

ZARZĄDZENIE  NR 9/08

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 30 października 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia  kryterium dochodowego określającego wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w 2008 roku.

 

 

na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776  z  późn. zm.) oraz § 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,  określa wysokość dochodu osoby niepełnosprawnej i kształtuje się następująco:

1) do 500 zł na osobę w rodzinie - 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

2) do 700 zł dla osoby samotnie gospodarującej- 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

3) od 500 zł do 800 zł na osobę w rodzinie - 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

4) od 700 zł do 1.000 zł na osobę samotnie gospodarującą- 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

5) od 800 zł do 1.000 zł na osobę w rodzinie - 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

6) od 1.000 zł do 1.200 zł dla osoby samotnie gospodarującej - 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

7) od  1.000 zł na osobę w rodzinie - 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

8) od 1.200 zł dla osoby samotnie gospodarującej - 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

                                                          

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 1 października 2008 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim wpłynęło pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujące o wysokości dodatkowych środków przydzielonych według algorytmu w 2008 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w kwocie 298.679 zł.

             Uchwałą Nr 1290/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2008 r. przyjęto środki na likwidację barier architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych  w wysokości 125.384 zł.

             Biorąc pod uwagę ilość osób oczekujących na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  w stosunku do ilości środków finansowanych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w bieżącym roku, zasadnym jest wprowadzenie kryterium określającego wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przypadającą na jeden rozpatrywany wniosek osoby niepełnosprawnej.

            Wprowadzenie niniejszego zarządzenia ma na celu prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej poprzez racjonalne dysponowanie środkami publicznymi.