Drukuj
ZARZĄDZENIE  NR 8 / 08
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w  2008 roku.

Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776  z  późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 r. dla osoby niepełnosprawnej:
1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności   -  797 zł,
2)  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 738 zł,
3)  z lekkim stopniem niepełnosprawności – 679 zł,
4)  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 531 zł,
5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności -  531 zł.

2. W przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i lekkim, dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie
w 2007 r.

3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.                
 
§ 3. Traci moc zarządzenie nr  6/08 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w  2008 roku.

Uzasadnienie

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej wylicza się na podstawie „przeciętnego wynagrodzenia” tzn. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W związku ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszoną w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 sierpnia 2008 roku
(MP Nr 61 poz. 546 z dn. 21.08.2008 r.), zasadnym jest zmiana zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim określającego wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.