Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 7/08
STAROSTY STARGARDZKIEGO
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Stargardzkiego
Nr 80/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera / sprzętu komputerowego w 2008 roku.

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
Uchylam § 2 zarządzenia Starosty Stargardzkiego Nr 80/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera / sprzętu komputerowego w 2008 roku.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.