Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 2/08
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 3 marca 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusie rehabilitacyjny w 2008 roku.


Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 r. dla osoby niepełnosprawnej:
1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 783 zł,
2) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 725 zł,
3) z lekkim stopniem niepełnosprawności – 667 zł,
4) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 522 zł,
5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 522 zł.

2. W przypadku osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie w 2007 r.

3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r.

Uzasadnienie

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej wylicza się na podstawie „przeciętnego wynagrodzenia” tzn. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W związku ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszoną w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 lutego 2008 roku, zasadnym jest wydanie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim określającego wysokość dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.