Usamodzielnianie

Szczegółowych informacji na temat pomocy dla usamodzielnianych wychowanków udziela pracownik socjalny pod numerem telefonu - (091) 48 - 04 - 938 lub osobiście w pokoju 018 (parter)

 

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków, którzy od 1 stycznia 2012 r. opuszczali rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 . poz. 135 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy osobie umieszczonej w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu - opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”:

1) przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniania składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje bez względu na dochód wychowanka.

 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w kwocie nie niższej niż 1 500,00 zł. W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości nie niższej niż 3 000,00 zł.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł i przysługuje do 26 roku życia.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

  • nie mniej niż 6 600,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

  • nie mniej niż 3 300,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

  • nie mniej niż 1 650,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku.

 


 

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Organizowanie wsparcia oraz świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie reguluje ustawa z dnia 12 marca 2014 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wysokość pomocy pieniężnej naliczana jest wg. stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1 647 złW zależności od rodzaju opuszczanej placówki i okresu przebywania w niej.

 

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie ustala się w wysokości 100, 200, 300 i 400 % kwoty podstawy.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 30 % kwoty podstawy.

 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % kwoty podstawy. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc przysługuje w wysokości 300 % podstawy.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki jest uzależniona od kryterium dochodowego. Powyższe pomoce przysługują, w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samodzielnie gospodarującą,

  • osoby wspólnie gospodarującej z rodziną nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom usamodzielniającym się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (indywidualny program usamodzielnienia.docx)Indywidualny Program UsamodzielnieniaIndywidualny Program Usamodzielnienia18 kB
Pobierz plik (opiekun usamodzielnienia.docx)Opiekun usamodzielnieniaWniosek - wskazanie opiekuna usamodzielnienia14 kB
Pobierz plik (weryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia.docx)Weryfikacja Indywidualnego Programu UsamodzielnieniaWeryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia16 kB
Pobierz plik (wniosek - kontynuowanie nauki.docx)Kontynuowanie naukiWniosek - kontynuowanie nauki13 kB
Pobierz plik (wniosek - usamodzielnianie.docx)Pomoc na usamodzielnienieWniosek - pomoc pieniężna na usamodzielnienie13 kB
Pobierz plik (wniosek - zagospodarowanie w formie rzeczowej.docx)Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowejWniosek - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej14 kB
Pobierz plik (wniosek - zgoda na pozostanie w rodzinie zastępczej po ukończeniu pełnoletności.docx)Zgoda rodziny zastępczejWniosek - zgoda rodziny zastępczej na pozostanie w rodzinie zastepczej do 25 roku życia13 kB
Pobierz plik (wniosek - zmiana opiekuna usamodzielnienia.docx)Zmiana opiekuna usamodzielnieniaWniosek - zmiana opiekuna usamodzielnienia14 kB