Drukuj

 

Uchwała Nr XVI/226/12

Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 29 lutego 2012 r.

 

w sprawie nadania statutu

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala:

 

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zwane dalej PCPR działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw,

5) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. PCPR jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej,

którą tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża  w majątek Rada Powiatu.

2. Siedzibą PCPR jest miasto Stargard Szczeciński.

3. Obszarem działalności PCPR jest powiat stargardzki.

 

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

§ 3. 1. PCPR jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu, w tym również opisane w przepisach prawa jako zadania Starosty.

2. Podstawowym przedmiotem działalności PCPR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) pomocy społecznej,

2) wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej,

3) polityki prorodzinnej,

4) wspierania osób niepełnosprawnych,

- w obszarze zadań własnych i zleconych przez administrację rządową na mocy ustaw lub na podstawie umów i porozumień.

3. PCPR realizuje zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych finansowane z PFRON.

4. Rada Powiatu może powierzyć prowadzenie innej działalności niż podstawowa w drodze odrębnej uchwały.

 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

§ 4. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania PCPR, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

 

Rozdział 4.

Majątek i finanse

§ 5. 1. Majątek PCPR jest mieniem Powiatu Stargardzkiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów, związanych z działalnością statutową.

2. PCPR samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

 

§ 6. PCPR samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków finansowych określonych przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIX/606/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

 

UZASADNIENIE

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która w zasadniczy sposób zmienia funkcjonowanie PCPR w Stargardzie Szczecińskim.

Zgodnie z art. 32 ww. ustawy, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, pieczę zastępczą organizuje powiat.

Artykuł 76 ustawy stanowi, że organizatorem pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu stargardzkiego lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 134/11 z dnia 28 września 2011 r. na organizatora pieczy zastępczej w powiecie stargardzkim wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Wobec powyższego należy dostosować statut zgodnie ze zmianami organizacyjnymi jednostki do zakresu zadań określonych w nowej ustawie.

Zatem wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Zmiany wprowadzono: 08.03.2012 r.
Osoba wprowadzająca zmiany: Agnieszka Tarnawska