Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2008 r. zadania publicznego
w obszarze pomocy społecznej w zakresie działalności
ośrodka interwencji kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań
wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi
Ludźmi na lata 2007 – 2008.

Skierowany do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej.


I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2008 r. – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

II. Warunki przyznania dotacji.

1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez przedmiot,
2) znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,
3) ocena przewidywalnych efektów realizowanego zadania,
4) doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego typu zadań,
5) atrakcyjność ofert,
6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1) przygotowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) wraz z wymaganymi załącznikami,
2) prawidłowo wypełnione,
3) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
4) spełniające warunki określone w art. 30 ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.


1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Przedmiot składający ofertę:

1) winien realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Stargardzkiego,
w szczególności w formie:
a) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
b) interwencji kryzysowej i wsparcia,
c) ochrony przed dalszym krzywdzeniem,
d) zapewnienie, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) wykonuje zadanie samodzielnie,
3) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonym warunkami.

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do 7 listopada 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1, 73 – 110 Stargard Szczeciński w kancelarii ogólnej lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składnia ofert.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
3. Oceny i przedłożenia propozycji, co do wyboru ofert dokona powołany przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego Zespół Opiniujący oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej. Propozycje zawarte w protokole prac Zespołu Opiniującego, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu, są ostateczne.
4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim oraz na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.
5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Powiatem Stargardzkim, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Informuję, że w wyniku zakończonego postępowania weryfikacyjnego na ww. stanowisko zatrudniony zostanie Pan Ryszard Falkowski, zam. Szczecin.

Pan Ryszard Falkowski wykazał się odpowiednią wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Pan Falkowski posiada wykształcenie wyższe prawnicze - specjalizacja prawne aspekty zarządzania. Przez wiele lat swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w różnych zakładach pracy. Od wielu lat pracuje jako wykładowca na Wydziale Zaocznym Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podaję kolejność pozostałych osób:

- Pani Krystyna Kłosowska,

- Pani Elżbieta Literacka.

Nabór na pracownika socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu systemowego Priorytet VII- Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki poszukuje 2 osób na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – umowa na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.

Ogłoszenie w wersji .pdf

Wolne stanowisko kierownicze w PCPR

STAROSTA  STARGARDZKI

OGŁASZA  NABÓR  
NA  WOLNE  KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
 

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1

 

Termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2008r.

 

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo popełnione  umyślne i nieposzlakowana opinia,

4)      wykształcenie wyższe,

5)      co najmniej 5 letni staż pracy, w  tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, tj. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną itp.,

6)      posiadanie  specjalizacji  z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, pod warunkiem, że ich program odpowiada przynajmniej minimum programowemu przewidzianemu dla specjalizacji.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

2)      znajomość ustawy o pomocy społecznej,

3)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, samorządzie powiatowym,

4)      znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych.

 

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      kierowanie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, do którego zadań należy m. in.:

-  zapewnienie właściwej i terminowej realizacji  zadań wynikających z ustawy
   o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z ustaw o rehabilitacji
   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-  współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej,

- współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami
    realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej na terenie powiatu,

- opracowywanie programów i planów działania w zakresie zależącym
    do    jednostki,

-   przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,

      2)  nadzorowanie i zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)

2.      list motywacyjny,

3.      kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

4.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

8.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

 

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Stargardzie Szczecińskim” należy  składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelarii Ogólnej) lub przesłać pocztą na adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, w terminie do  29  lutego 2008r.

List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”.

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.


Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatstargardzki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:
091/ 48-04-811 lub 091/48-04-814.