Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu - ośrodek interwencji kryzysowej

I.             Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w obszarze realizacji zadania ośrodka
i interwencji kryzysowej wybrano ofertę organizacji pozarządowej:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

ul. H. Wieniawskiego 5

71-142 Szczecin

Bezpośrednio zadania realizować będzie Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krasińskiego 19. 

Na realizację zadania przyznane zostały środki publiczne w wysokości 15.000 zł. 

 

Przeprowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie w 2010 r. realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej pn.
Przeprowadzenie Programu
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

 

oferta w pliku .pdf

 

oferta w pliku .doc

Realizacja zadań ośrodka interwencji kryzysowej

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie w 2010 r. realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej pn. Realizacja zadań ośrodka interwencji kryzysowej

 

 

oferta w pliku .pdf

 

oferta w pliku .doc

Wyniki konkursu w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych

WYNIKI OTWAREGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE ŚWIETLIC
O ZASIĘGU PONADGMINNYM

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr 2701/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. zatwierdził wyniki konkursu. Na konkurs wpłynęła jedna oferta – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego  w Szczecinie. Oferta została przyjęta i Powiat Stargardzki podpisał z TPD umowę o realizację zadania obejmującego świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo opieki rodziców w  16 placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego  
w formie świetlic o zasięgu ponadgminnym zwanych „ogniskami środowiskowymi” dla około 300 dzieci. Na realizację zadania w 2010 r. Powiat Stargardzki przeznaczył kwotę w wysokości 52 000 zł.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2010 r. zadania własnego powiatu w obszarze pomocy społecznej
w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego
w formie świetlic o zasięgu ponadgminnym

 

 

 1. Rodzaj zadania:

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – świetlic na terenie Powiatu Stargardzkiego.

 

 

 1. Wysokość dotacji na realizację zadania:

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. wynosi 65 000,00 zł. (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Tego typu zadanie jest realizowane przez Powiat Stargardzki po raz pierwszy.

 

 1. Warunki przyznawania dotacji:

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
  w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
 2. przygotowane na formularzu zawierającym treść określoną w art. 29 ustawy
  o pomocy społecznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) wraz z wymaganymi załącznikami,
 3. prawidłowo wypełnione,
 4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 5. spełniające warunki określone w art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

 

 1. Oceny i przedłożenia propozycji co do wyboru ofert dokona Zespół Opiniujący oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert  na wykonanie zadań publicznych
  w dziedzinie pomocy społecznej powołany przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Propozycje zawarte w protokole prac Zespołu Opiniującego, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu, są ostateczne.

 

 

 1. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem uprawnionym,
  a Powiatem Stargardzkim, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.

 

 1. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i może zostać zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2011 r. W przypadku nie przyznania przez radę powiatu środków finansowych na realizację tego zadania w kolejnym roku budżetowym, umowa ulega rozwiązaniu z początkiem tego okresu.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
  31 grudnia 2011 r.

 

 1. Podmiot uprawniony składający ofertę:
 2. zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Stargardzkiego
  w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi na poziomie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),
 3. prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 4. posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
 5. posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
 6. umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 7. zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

 1. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 , 73-110 Stargard Szczeciński lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

 

 1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 2. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 3. ocena przewidywalnych efektów realizowanego zadania,
 4. doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego typu zadań,
 5. atrakcyjność ofert,
 6. wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,
 7. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym do zakresu rzeczowego zadania.

 

 1. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły ofertę  w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim i na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego.