Zapytanie ofertowe - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Zapytanie ofertowe


Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze programem "Dziecko czeka..."
oraz przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych ww. kandydatów

 

 

Treść zapytania ofertowego - plik docx

Formularz do zapytania ofertowego - plik docx

Załączniki do zapytania ofertowego - plik docx

 

 

Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie w 2013 r.
programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Treść zapytania ofertowego - w pliku doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik doc

 

 

Organizację i przeprowadzenie kursów w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji:  Organizacja i przeprowadzenie kursów w 2013 roku w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie kursów w 2013 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 i 13
- plik doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 - plik pdf

OTWARTY KONKURS OFERT- pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2013 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej

pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

I. Rodzaj zadania:

1. Zadanie publiczne w obszarze pomocy społecznej.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który zapewni osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowe schronienie wraz z posiłkiem oraz poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne i rodzinne dla osób pokrzywdzonych.

 

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży ofertę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami.

2. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i umowy zawartej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zawartej umowy  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia realizacji zadania.

4. Od podmiotu składającego ofertę oczekuje się:

1) zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej realizacji zadania,

2) prowadzenia działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

3) posiadania kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,

4) posiadania doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5) umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Zlecającego,

6) zobowiązania do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków na realizację zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.”

2. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 (kancelaria główna) lub przesłać na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73 - 110 Stargard Szczeciński

3. Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2013 r. Przy ofertach składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Przy ocenie ofert kryteria stanowić będą:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób wykonujących zadanie,

4) wysokość planowanego wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5) w przypadku organizacji i podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadania biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

2. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

3. Konkurs rozstrzygnie Zarząd Powiatu Stargardzkiego na podstawie opinii Komisji Konkursowej w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

4. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w BIP,  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim  oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu i www.pcpr.stargard.pl.

 

VII. Informacje o realizacji zadania tego samego rodzaju:

 

W roku 2012 zadanie tego rodzaju realizowane było przez centrum Socjalne Caritas z siedzibą przy ul. Krasińskiego 19 w Stargardzie Szczecińskim. Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 27 780,00 zł.

 

 

Ogłoszenie w pliku doc.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - plik doc

Zamówienie publiczne - przeprowadzenie korepetycji z przedmiotów szkolnych

OGŁOSZENIE plik .pdf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA plik.pdf

ZAŁĄCZNIKI plik.docx