Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe - ZAKOŃCZONY

 

PCPR.POKL.042.20.2011.GaA

Stargard Szczeciński, dn. 28.04.2011 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizuje projekt systemowy pod nazwą „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie zaplanowano zakup artykułów biurowych, w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje oferentów w tym zakresie.

 

Szczegóły zamówienia:

 

1. Pisak do pisania po płytach CD, kolor: czarny, końcówka cienka – 10 sztuk;

2. Taśma klejąca, rozmiar ok.17mm x 30 m – 20 sztuk;

3. Tusz uniwersalny: kolor czarny – 4 sztuki, kolor czerwony – 4 sztuk;

4. Segregator A4, z dźwignią i dociskiem, wymiary około: 285 x 320 mm, szerokość grzbietu około 50 mm, kolor: niebieski, zielony, czerwony – 50 sztuk;

5. Płyty CD – 100 szt.

6. Koszulka na 1 płytę CD do wpięcia do segregatora – 100 szt.

7. Długopis z gumką – 20 szt.

8. Koperta biała rozmiar B5 – 250 szt.

9. Teczka szara z gumką – 100 szt.

 

 

Kryterium wyboru: cena.

Oferta powinna zawierać:

1) ofertę cenową brutto;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

3) oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

4) oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

 

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług. Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie i analizę ofert.

 

 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 9 maja 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1 pokój nr 019, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Oferta – Artykuły biurowe”.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec - (091) 4804911.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontaktować się tylko z wybranymi ofertami.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf

 

 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.13.2011.GaA

Stargard Szczeciński, 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu (masaż limfatyczny, masaż ogólny, rehabilitacja)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba osób

Minimum dziesięciu uczestników.

Liczba godzin dostosowana do potrzeb uczestników projektu.

 

Termin realizacji usługi

Od 4 maja do 30 listopada 2011r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia)

Rehabilitacja będzie odbywała się w systemie indywidualnym.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane wciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przedstawieniu listy obecności, dokumentacji fotograficznej.

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;
 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;
 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;
 6. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);
 7. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);
 8. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);
 9. umożliwienie przeprowadzenia rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestnika (jeśli dotyczy).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-6 elementy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

W projekcie biorą udział osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadające różny stopień niepełnosprawności. Organizator zapewnia pomieszczenie do masażu oraz pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych, w tym podjazd. Ze względu na miejsce zamieszkania uczestników projektu zajęcia powinny odbywać się na terenie miasta Stargard Szczeciński.

 

Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług

Kryterium wyboru ofert: cena.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę rehabilitacji przypadającą na jednego uczestnika.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta - Rehabilitacja ” należy składać osobiście do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontaktować się tylko z wybranymi oferentami.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

PCPR.POKL.042.14.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Liczba osób

Minimum 2 uczestników.

 

Termin realizacji usługi

Od 4 maja 2011r. do 30 listopada 2011r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia kursu).

Kurs będzie odbywał się w systemie popołudniowym, gdyż uczestnikami szkolenia będą osoby uczące się i pracujące.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, list obecności uczestników, dzienników zajęć oraz ankiet ewaluacyjnych

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;
 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;
 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. zorganizowania oraz sfinansowania jednego (pierwszego) egzaminu dla każdego uczestnika (jeżeli egzamin odbędzie się do 31 grudnia 2010 r.);
 6. zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do szkolenia „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”;
 7. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;
 8. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;
 9. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);
 10. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);
 11. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-11 elementy.

 

Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

 

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta szkoleniowa – Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych” należy składać do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu „Kurs języka niemieckiego” - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.15.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie kursu  „Kurs języka niemieckiego”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 

Liczba osób

Minimum 5 uczestników

 

 

Termin realizacji usługi

Od 9 maja 2011r. do 31 listopada 2011r.

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia).

Szkolenie będzie odbywało się w systemie grupowym, popołudniowym.

 

 

Płatności

Płatności będą dokonywane wciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

 

 

Catering:

Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek w trakcie trwania zajęć – przerwy kawowe, powinny składać się z wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, mleko do kawy, cukier, cytryna, ciastka.

 

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min. do:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r.;

 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);

 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego kursu;

 5. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;

 6. wydania zaświadczeń po ukończonym kursie (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-6 elementy.
 8. cena powinna zawierać koszt podstawowego zestawy szkoleniowego dla uczestników projektu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – Język niemiecki ” należy składać osobiście do dnia 21 kwietnia 2011 r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf

 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.14.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba osób

Minimum 10 uczestników.

2h/os  mające na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych.

 

Termin realizacji usługi

Od 9 maja 2011r. do 30 listopada 2011r.

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia ).

Szkolenie będzie odbywało się w systemie popołudniowym, gdyż uczestnikami szkolenia będą osoby uczące się.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przedstawieniu list obecności, dzienników zajęć, indywidualny plan działania, karty diagnozy zawodowej.

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;

 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;

 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą(ministra właściwego ds. rozwoju);

 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;

 5. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;

 6. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;

 7. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);

 8. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);

 9. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;

 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);

 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;

 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;

 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;

 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-9 elementy.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Doradca Zawodowy” należy składać do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf