Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

PCPR.POKL.042.14.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Liczba osób

Minimum 2 uczestników.

 

Termin realizacji usługi

Od 4 maja 2011r. do 30 listopada 2011r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia kursu).

Kurs będzie odbywał się w systemie popołudniowym, gdyż uczestnikami szkolenia będą osoby uczące się i pracujące.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, list obecności uczestników, dzienników zajęć oraz ankiet ewaluacyjnych

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;
 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;
 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. zorganizowania oraz sfinansowania jednego (pierwszego) egzaminu dla każdego uczestnika (jeżeli egzamin odbędzie się do 31 grudnia 2010 r.);
 6. zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do szkolenia „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”;
 7. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;
 8. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;
 9. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);
 10. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);
 11. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-11 elementy.

 

Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

 

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta szkoleniowa – Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych” należy składać do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu „Kurs języka niemieckiego” - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.15.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie kursu  „Kurs języka niemieckiego”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 

Liczba osób

Minimum 5 uczestników

 

 

Termin realizacji usługi

Od 9 maja 2011r. do 31 listopada 2011r.

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia).

Szkolenie będzie odbywało się w systemie grupowym, popołudniowym.

 

 

Płatności

Płatności będą dokonywane wciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

 

 

Catering:

Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek w trakcie trwania zajęć – przerwy kawowe, powinny składać się z wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, mleko do kawy, cukier, cytryna, ciastka.

 

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min. do:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r.;

 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);

 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego kursu;

 5. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;

 6. wydania zaświadczeń po ukończonym kursie (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-6 elementy.
 8. cena powinna zawierać koszt podstawowego zestawy szkoleniowego dla uczestników projektu.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – Język niemiecki ” należy składać osobiście do dnia 21 kwietnia 2011 r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf

 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.14.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba osób

Minimum 10 uczestników.

2h/os  mające na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych.

 

Termin realizacji usługi

Od 9 maja 2011r. do 30 listopada 2011r.

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia ).

Szkolenie będzie odbywało się w systemie popołudniowym, gdyż uczestnikami szkolenia będą osoby uczące się.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przedstawieniu list obecności, dzienników zajęć, indywidualny plan działania, karty diagnozy zawodowej.

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;

 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;

 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą(ministra właściwego ds. rozwoju);

 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;

 5. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;

 6. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;

 7. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);

 8. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);

 9. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;

 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);

 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;

 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;

 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;

 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-9 elementy.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Doradca Zawodowy” należy składać do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu - ośrodek interwencji kryzysowej

I.             Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w obszarze realizacji zadania ośrodka
i interwencji kryzysowej wybrano ofertę organizacji pozarządowej:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

ul. H. Wieniawskiego 5

71-142 Szczecin

Bezpośrednio zadania realizować będzie Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krasińskiego 19. 

Na realizację zadania przyznane zostały środki publiczne w wysokości 15.000 zł. 

 

Przeprowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie w 2010 r. realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej pn.
Przeprowadzenie Programu
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

 

oferta w pliku .pdf

 

oferta w pliku .doc