ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nr ogłoszenia 234647-2011 na "Organizację i przeprowadzenie  kurów prawa jazdy"

do odczytu w pliku pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty

w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy

do odczytu w pliku pdf

.................................................................................................................................................................

 

załączniki do pobrania: SIWZ , załączniki do SIWZ

Ogłoszenie w pliku pdf

 

Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Numer ogłoszenia: 234647 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 48 04 909, faks 91 48 04 901.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.stargard.pl

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach realizacji projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zamówienie składa się z 5 odrębnych części. Część 1 - kurs prawa jazdy kategorii A; Część 2 - kurs prawa jazdy kategorii B; Część 3 - kurs prawa jazdy kategorii C; Część 4 - kurs prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych; Część 5 - dodatkowe godziny jazdy dla osób niepełnosprawnych..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie/licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia tj. na prowadzenie szkoleń w zakresie nauki jazdy wydane przez odpowiedni organ. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie a w szczególności zrealizowali należycie, co najmniej 1 usługę szkoleniową w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim taborem samochodowym dla przeprowadzenia szkolenia w zakresie nauki jazdy - minimum 1 samochód z ważnym przeglądem technicznym i polisą ubezpieczeniową OC oraz pełnowymiarowym placem manewrowym. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 2 instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia szkolenia kierowców w zakresie nauki jazdy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w następujących przypadkach: - przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu; - złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu; - losowych uniemożliwiających realizację kursu dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu; - wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników , wynagrodzenia wykonawcy

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.integracja.stargard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój nr 19.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Integracja społeczna w powiecie stargardzkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja kursu prawa jazdy kategorii A dla 1 osoby, w części teoretycznej odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie nie może nastąpić później niż 26.09.2011r. Miejsce szkolenia - Stargard szczeciński.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs prawa jazdy kategorii B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja kursu prawa jazdy kat. B dla 34 osób, w części teoretycznej odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie nie może nastąpić później niż 19.09.2011r. Miejsce szkolenia - Stargard szczeciński.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs prawa jazdy kategorii C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja kursu prawa jazdy kat. C dla 6 osób, w części teoretycznej odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie nie może nastąpić później niż 19.09.2011r. Miejsce szkolenia - Stargard Szczeciński..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja kursu prawa jazdy kat. B dla 2 osób niepełnosprawnych, w części teoretycznej odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednakże rozpoczęcie nie może nastąpić później niż 19.09.2011r..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dodatkowe godziny jazdy dla osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 15 dodatkowych godzin jazdy dla 1 osoby niepełnosprawnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zapytania ofertowe dotyczące projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miejsce szkolenia : Stargard Szczeciński

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu "Podstawy obsługi komputera"

 

dotyczy: Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu "Podstawy projektowania stron www"

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu "Bukieciarz z elementami florystyki"

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu "Podstawy fotografii"

 

dotyczy: zakupu zestawów promocyjnych dla uczestników projektu

 

Wszystkie pliki są do pobrania w programie PDF

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - LOGOPEDA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: przeprowadzenia indywidualnych zajęć z logopedą dla osób niepełnosprawnych

 

oferta w pliku doc

 

oferta w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe - dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z miejsca zamieszkania  do Stargardu Szczec. i z powrotem w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.dotyczy:  dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z miejsca zamieszkania 
do Stargardu Szczec. i z powrotem

 

oferta w pliku doc

oferta w pliku pdf

Zapytanie ofetowe - "Prawo jazdy kat. B"

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


dotyczy: zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu
„Prawo jazdy kat. B”

 

oferta w pliku docx

oferta w pliku pdf