Zapytanie ofertowe - dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

 

ogłoszenie: plik pdf

Formularz oferty dla Wykonawcy: plik docx

Wymagania: plik pdf

Informacja dla Wykonawców: pliki pdf

"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Pierwsza pomoc medyczna - WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w pliku pdf

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie w pliku pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w pliku pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pliku pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w pliku pdf

 

Załączniki w pliku doc

 

WYJAŚNIENIE w pliku pdf

"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Szkolenia - WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w pliku pdf

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Zamówienie realizowane będzie w formie usług, z których każda stanowi odrębną część. Część 1. Język angielski; Część 2. Język niemiecki; Część 3. Kadry i płace; Część 4. Stylizacja paznokci; Część 5. Podstawy wizażu

 

Ogłoszenie w pliku pdfSpecyikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pliku pdfZałączniki w pliku doc

"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Specjalistyczna terapia zdrowotna - WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w pliku pdf

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie terapii psychologicznej i logopedycznej w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie w formie usług, z których każdy stanowi odrębną część

 

Część 1. Indywidualna terapia zorientowana na wzrost motywacji

Część 2. Indywidualna terapia logopedyczna

 

Ogłoszenie w pliku pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pliku pdf


Załączniki w pliku docx

Otwarty Konkurs Ofert-Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym - WYNIKI

 

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

 

 

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2012 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie świetlicySkierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu znajdziecie Państwo w załączniku - OTWARTY KONKURS OFERT