Zapytanie ofertowe - tabliczki znamionowe - ZAKOŃCZONY

 

PCPR.POKL.042.21.2011.GaA

Stargard Szczeciński, dn. 29.04.2011 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizuje projekt systemowy pod nazwą „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie zaplanowano zakup tabliczek znamionowych, w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje oferentów w tym zakresie.

 

 

 

Szczegóły zamówienia:

10 tabliczek o wymiarach 20 x 15 cm; nadruk kolorowy (zgodny z wymogami Unii Europejskiej – szczegółowa treść uzgodniona zostanie z Wykonawcą)

 

 

Kryterium wyboru: cena.

 

Oferta powinna zawierać:

1) ofertę cenową brutto;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

3) oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

4) oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

 

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

 

 

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług. Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie i analizę ofert.

 

 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 9 maja 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1 pokój nr 019, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Oferta – Tabliczki”.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec - (091) 4804911.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontaktować się tylko z wybranymi ofertami.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf