Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe - ZAKOŃCZONY

 

PCPR.POKL.042.20.2011.GaA

Stargard Szczeciński, dn. 28.04.2011 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizuje projekt systemowy pod nazwą „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie zaplanowano zakup artykułów biurowych, w związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje oferentów w tym zakresie.

 

Szczegóły zamówienia:

 

1. Pisak do pisania po płytach CD, kolor: czarny, końcówka cienka – 10 sztuk;

2. Taśma klejąca, rozmiar ok.17mm x 30 m – 20 sztuk;

3. Tusz uniwersalny: kolor czarny – 4 sztuki, kolor czerwony – 4 sztuk;

4. Segregator A4, z dźwignią i dociskiem, wymiary około: 285 x 320 mm, szerokość grzbietu około 50 mm, kolor: niebieski, zielony, czerwony – 50 sztuk;

5. Płyty CD – 100 szt.

6. Koszulka na 1 płytę CD do wpięcia do segregatora – 100 szt.

7. Długopis z gumką – 20 szt.

8. Koperta biała rozmiar B5 – 250 szt.

9. Teczka szara z gumką – 100 szt.

 

 

Kryterium wyboru: cena.

Oferta powinna zawierać:

1) ofertę cenową brutto;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

3) oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

4) oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

 

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług. Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie i analizę ofert.

 

 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 9 maja 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1 pokój nr 019, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Oferta – Artykuły biurowe”.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec - (091) 4804911.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontaktować się tylko z wybranymi ofertami.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf