Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej - ZAKOŃCZONY

PCPR.POKL.042.13.2011.GaA

Stargard Szczeciński, 12.04.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu (masaż limfatyczny, masaż ogólny, rehabilitacja)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba osób

Minimum dziesięciu uczestników.

Liczba godzin dostosowana do potrzeb uczestników projektu.

 

Termin realizacji usługi

Od 4 maja do 30 listopada 2011r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia się szkolenia)

Rehabilitacja będzie odbywała się w systemie indywidualnym.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane wciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przedstawieniu listy obecności, dokumentacji fotograficznej.

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;
 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;
 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;
 6. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);
 7. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);
 8. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);
 9. umożliwienie przeprowadzenia rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestnika (jeśli dotyczy).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-6 elementy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US.

 

W projekcie biorą udział osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadające różny stopień niepełnosprawności. Organizator zapewnia pomieszczenie do masażu oraz pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych, w tym podjazd. Ze względu na miejsce zamieszkania uczestników projektu zajęcia powinny odbywać się na terenie miasta Stargard Szczeciński.

 

Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług

Kryterium wyboru ofert: cena.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę rehabilitacji przypadającą na jednego uczestnika.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta - Rehabilitacja ” należy składać osobiście do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie kontaktować się tylko z wybranymi oferentami.

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf