Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

PCPR.POKL.042.14.2011.GaA

Stargard Szczeciński dn. 12.04.2011r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Liczba osób

Minimum 2 uczestników.

 

Termin realizacji usługi

Od 4 maja 2011r. do 30 listopada 2011r. (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia kursu).

Kurs będzie odbywał się w systemie popołudniowym, gdyż uczestnikami szkolenia będą osoby uczące się i pracujące.

 

Płatności

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, list obecności uczestników, dzienników zajęć oraz ankiet ewaluacyjnych

 

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do min.:

 1. oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL;
 2. archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.;
 3. umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju);
 4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia;
 5. zorganizowania oraz sfinansowania jednego (pierwszego) egzaminu dla każdego uczestnika (jeżeli egzamin odbędzie się do 31 grudnia 2010 r.);
 6. zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do szkolenia „Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”;
 7. organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej;
 8. zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL;
 9. umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym beneficjentom projektu (jeżeli dotyczy);
 10. ubezpieczenia uczestników szkolenia (jeżeli dotyczy);
 11. wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL);

 

Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i jazdy;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeżeli dotyczy);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. oświadczenie o niekaralności członków Zarządu lub właściciela za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych;
 6. wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub wzór dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia;
 7. ofertę cenową brutto na uczestnika projektu (m.in. cenę kursu, badań lekarskich, opłatę za egzamin, materiały szkoleniowe) oraz wszystkie wymienione w pkt. 1-11 elementy.

 

Kryterium wyboru oferty:

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 1, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług.

 

Kryterium wyboru ofert: cena.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta szkoleniowa – Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych” należy składać do dnia 21 kwietnia 2011r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, pokój nr 019.

 

Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Agata Grabiec tel.: (091) 48 04 911.