Wyniki konkursu w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych

WYNIKI OTWAREGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE ŚWIETLIC
O ZASIĘGU PONADGMINNYM

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr 2701/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. zatwierdził wyniki konkursu. Na konkurs wpłynęła jedna oferta – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego  w Szczecinie. Oferta została przyjęta i Powiat Stargardzki podpisał z TPD umowę o realizację zadania obejmującego świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo opieki rodziców w  16 placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego  
w formie świetlic o zasięgu ponadgminnym zwanych „ogniskami środowiskowymi” dla około 300 dzieci. Na realizację zadania w 2010 r. Powiat Stargardzki przeznaczył kwotę w wysokości 52 000 zł.