Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2008 r. zadania publicznego
w obszarze pomocy społecznej w zakresie działalności
ośrodka interwencji kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań
wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi
Ludźmi na lata 2007 – 2008.

Skierowany do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej.


I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2008 r. – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

II. Warunki przyznania dotacji.

1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez przedmiot,
2) znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,
3) ocena przewidywalnych efektów realizowanego zadania,
4) doświadczenie podmiotu w realizacji wybranego typu zadań,
5) atrakcyjność ofert,
6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

1) przygotowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) wraz z wymaganymi załącznikami,
2) prawidłowo wypełnione,
3) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
4) spełniające warunki określone w art. 30 ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.


1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Przedmiot składający ofertę:

1) winien realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Stargardzkiego,
w szczególności w formie:
a) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
b) interwencji kryzysowej i wsparcia,
c) ochrony przed dalszym krzywdzeniem,
d) zapewnienie, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) wykonuje zadanie samodzielnie,
3) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiada doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonym warunkami.

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do 7 listopada 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1, 73 – 110 Stargard Szczeciński w kancelarii ogólnej lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składnia ofert.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
3. Oceny i przedłożenia propozycji, co do wyboru ofert dokona powołany przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego Zespół Opiniujący oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej. Propozycje zawarte w protokole prac Zespołu Opiniującego, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu, są ostateczne.
4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim oraz na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.
5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Powiatem Stargardzkim, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.