Wolne stanowisko kierownicze w PCPR

STAROSTA  STARGARDZKI

OGŁASZA  NABÓR  
NA  WOLNE  KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim
 

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1

 

Termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2008r.

 

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo popełnione  umyślne i nieposzlakowana opinia,

4)      wykształcenie wyższe,

5)      co najmniej 5 letni staż pracy, w  tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, tj. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną itp.,

6)      posiadanie  specjalizacji  z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, pod warunkiem, że ich program odpowiada przynajmniej minimum programowemu przewidzianemu dla specjalizacji.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

2)      znajomość ustawy o pomocy społecznej,

3)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, samorządzie powiatowym,

4)      znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych.

 

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      kierowanie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, do którego zadań należy m. in.:

-  zapewnienie właściwej i terminowej realizacji  zadań wynikających z ustawy
   o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z ustaw o rehabilitacji
   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-  współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej,

- współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami
    realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej na terenie powiatu,

- opracowywanie programów i planów działania w zakresie zależącym
    do    jednostki,

-   przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,

      2)  nadzorowanie i zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)

2.      list motywacyjny,

3.      kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

4.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

8.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

 

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Stargardzie Szczecińskim” należy  składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelarii Ogólnej) lub przesłać pocztą na adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, w terminie do  29  lutego 2008r.

List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”.

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.


Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatstargardzki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu:
091/ 48-04-811 lub 091/48-04-814.