Otwarty Konkurs Ofert-Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym - WYNIKI

 

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

 

 

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2012 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie świetlicySkierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu znajdziecie Państwo w załączniku - OTWARTY KONKURS OFERT