"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Specjalistyczna terapia zdrowotna - WYNIKI

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznej terapii zdrowotnej

w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Zamówienie realizowane będzie w formie usług, z których każda stanowi odrębną część: Część 1. Indywidualna terapia zorientowana na wzrost motywacji; Część 2. Indywidualna terapia logopedyczna; Część 3. Indywidualna terapia rehabilitacyjna

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki w formacie doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania w części 1

Unieważnienie postępowania w części 2