„Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - ogłoszenie o kursach - ROZSTRZYGNIĘTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Zamówienie realizowane będzie w formie kursów, z których każdy stanowi odrębną część: część 1: Prawo jazdy kat. B; część 2: Prawo jazdy kat. C; część 3: Język angielski;część 4: Język niemiecki.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

 

 

Wyjaśnienie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty