Ogłoszenie o zamiarze nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Powiat Stargardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) informuje o zamiarze nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, która będzie funkcjonować w systemie rodzinkowym.

 

Powiat Stargardzki przewiduje nabycie lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego, odpowiadającego warunkom, jakie na placówki opiekuńczo - wychowawcze nakłada Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

I.       Szczegółowy opis wymagań:

1)     dla lokalu mieszkalnego:

Oferowany lokal mieszkalny musi być przystosowany dla 14 wychowanków. Układ funkcjonalno - przestrzenny mieszkania musi zapewniać następujące pomieszczenia:

 • pokoje mieszkalne 1, 2 oraz 3 osobowe dla 14 wychowanków,
 • dwie łazienki z toaletami oraz miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych,  bądź dodatkowo pomieszczenia do prania i suszenia rzeczy osobistych,
 • pokój do wypoczynku, jako miejsce funkcjonowania całej grupy,
 • aneks kuchenny bądź kuchnię, z możliwością przygotowywania i spożywania posiłków, w tym obiadów,
 • pokój gościnny,
 • pokój do cichej nauki,
 • pomieszczenie do zajęć terapeutycznych,
 • pomieszczenie gospodarcze.


Mieszkanie powinno spełniać standardy swobodnego korzystania wychowanków z wyżej wymienionych pomieszczeń.
Pożądany jest lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym, wybudowany w latach 2000 - 2011, bądź po remoncie, o powierzchni użytkowej ok. 240 m2, położony na jednej kondygnacji lub dwupoziomowy, wyposażony w instalację  elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ewentualnie instalację gazową, teletechniczną, wentylację grawitacyjną. Do lokalu powinien  przynależeć garaż bądź miejsce postojowe.

Budynek, w którym będzie umiejscowione mieszkanie musi być wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek musi być ocieplony i otynkowany. Zamontowana stolarka okienna z PCV lub drewniana, o podwyższonej ochronie przed utratą ciepła i hałasem.

Oferowany lokal przed przekazaniem go kupującemu musi być w pełni zaadaptowany na potrzeby 14 wychowanków placówki  opiekuńczo -wychowawczej  i wykończony.

Materiały zastosowane do wykończenia wnętrz powinny charakteryzować się wysoką jakością. Wymaga się zastosowania trudno zapalnych elementów wykończenia wnętrz.
W przypadku zaistnienia ku temu przesłanek, należy przewidzieć zainstalowanie w mieszkaniu urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych, tj. odpowiednio: automatycznych czujników dymu, wykrywacza gazu (w przypadku wyposażenia lokalu w instalację gazową).

Lokal mieszkalny musi być położony na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego, w centrum miasta bądź w miejscu skomunikowanym z centrum  Miasta Stargardu Szczecińskiego komunikacją miejską umożliwiającą łatwy dostęp do szkół.

 

2)     Dla nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym:

Oferowany budynek mieszkalny musi posiadać parametry techniczne umożliwiające zlokalizowanie  w nim placówki opiekuńczo - wychowawczej i musi być przystosowany dla 14 wychowanków. Układ funkcjonalno - przestrzenny musi zapewniać następujące pomieszczenia:

 • pokoje mieszkalne dla 14 wychowanków, w tym 1, 2, 3 - osobowe,
 • co najmniej 2 łazienki z toaletami oraz miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych, bądź 2 łazienki, 2 toalety oraz pomieszczenia do prania i suszenia  rzeczy osobistych,
 • pomieszczenie do wypoczynku, jako miejsce funkcjonowania całej grupy,
 • pokój do cichej nauki,
 • aneks kuchenny z możliwością przygotowania i spożywania posiłków,  w tym obiadów,
 • pokój gościnny,
 • pokój do zajęć terapeutycznych,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • garaż.

Wymagany jest budynek wybudowany w latach 2000 - 2011 o powierzchni całkowitej umożliwiającej uzyskanie powierzchni użytkowej ok. 280 m2. Technologia budowy domu w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany nośne zewnętrzne powinny być ocieplone i otynkowane, zamontowana stolarka okienna z PCV lub drewniana o podwyższonej ochronie przed utratą ciepła i hałasem. Dach budynku ocieplony, z pokryciem dachowym.

Budynek musi być wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (preferowany rodzaj ogrzewania gazowy), instalację teletechniczną oraz wentylację grawitacyjną.

Materiały zastosowane do wykończenia wnętrza powinny charakteryzować się wysoką jakością. Wymaga się zastosowania trudno zapalnych elementów wykończenia wnętrz.
W przypadku zaistnienia ku temu przesłanek, należy przewidzieć zainstalowanie w budynku urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych, tj. odpowiednio: automatycznych czujników dymu, wykrywacza gazu (w przypadku wyposażenia budynku w instalację gazową). Budynek powinien odpowiadać warunkom, jakie  dla tego rodzaju obiektów nakładają przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Budynek musi zapewniać możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z podstawowych pomieszczeń funkcyjnych.

Nieruchomość powinna być położona na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego, w centrum lub w miejscu skomunikowanym z centrum miasta Stargardu Szczecińskiego komunikacją miejską, umożliwiającym łatwy dostęp do szkół.

 

II.    Wymagany termin przekazania nieruchomości nabywcy: 30 wrzesień 2012 roku.

Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, a  budynek musi posiadać pozwolenie na użytkowanie.

 

III.    Zasady płatności

Zapłata z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego, bądź odpowiednio budynku mieszkalnego nastąpi w następujący sposób:

1)     kwota 460 000 zł zostanie wpłacona w terminie do 30.11.2011 r.,

2)     pozostała kwota, zostanie zapłacona w terminie do 30.11.2012 r.

 

IV.   Opis sposobu przygotowania  oferty

Osoby zainteresowane zbyciem nieruchomości winny złożyć ofertę określającą cenę brutto, w tym cenę brutto za 1 m² oraz wycenę ewentualnych innych kosztów i opłat, np. z tytułu czynszu. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem mieszkalnym lub odpowiedni prawo do dysponowania nieruchomością ( np. pozwolenie na budowę),
 • mapę umożliwiającą zlokalizowanie nieruchomości,
 • projekt budowlany lub kserokopię rysunków przedstawiających układ funkcjonalno-przestrzenny budynku mieszkalnego/ mieszkania,
 • kserokopię opisu technicznego z projektu budowlanego lub opis lokalu bądź odpowiednio budynku wraz z opisem elementów wykończenia,
 • ewentualnie dokumentację fotograficzną nieruchomości.

 

Cenę oferty należy określić zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1) ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2001 roku.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1, w Kancelarii Ogólnej, w terminie do 12.09.2011 r.  do godziny 11:00.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu  zaadresowanym na Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Szczeciński
i zawierającym oznaczenie:

 

„OFERTA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DLA DOMU DZIECKA NR 2"

nie otwierać przed dniem 12.09.2011 r.

 

wymagany termin związania ofertą 60 dni.

 

Oferenci, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji. Procedurę wyboru nieruchomości określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 678/11 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 września 2011 r.

 

Podpisanie umowy nastąpi po podjęciu przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim stosownych uchwał, tj.:

 1. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego,
 3. w sprawie  zmiany Programu naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
 4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 48 04 909.