Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Rodzaj ich niepełnosprawności sprawia, że mają trudności w poruszaniu się.
 3. Są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na likwidację barier architektonicznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również fakt, że ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność  wraz z  oryginałem do wglądu,
 2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery,
 3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania lub zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym likwidowana będzie bariera architektoniczna wraz z oryginałem do wglądu,
 5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu,
 6. Kosztorys przedwstępny (materiał, sprzęt, wyposażenie,  robocizna itp. ) likwidacji barier  architektonicznych.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych TUTAJ

 

Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców

DOFINANSOWANIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu – WNIOSEK SKŁADA SIĘ RAZ W ROKU

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego.
 3. Ofertę cenową lub kosztorys przedwstępny lub fakturę  PRO  FORMA  sprzętu rehabilitacyjnego.
 4. Zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące rok bieżący kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 5. Pisemne informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęciem pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 6. Zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
 7. Oświadczenie, że nie jest się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 8. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców można pobrać TUTAJ

 

Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) ich średni miesięczny dochód netto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych;

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego   sprzętu;

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z jego oryginałem do wglądu
 2. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu.
 3. Fakturę PRO FORMA sprzętu rehabilitacyjnego lub ofertę cenową na dany sprzęt.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny można pobrać TUTAJ

 

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim

 

Ile wynosi dofinansowanie:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015
.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia  określającego  niepełnosprawność wraz  z  jego oryginałem do wglądu.
 2. Kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona  za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, lub kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku faktury Pro-Forma.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel   ustawowy) – oryginał do wglądu.
 4. Fakturę potwierdzającą zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego lub fakturę Pro- Forma z wyszczególnieniem:

a) całkowitego kosztu przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego,
b) kwoty opłaconej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
c) kwoty udziału własnego.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można pobrać TUTAJ