Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

 

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie  i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Polega ona na dostosowaniu posiadanego urządzenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ( w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Występują potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności oraz ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z oryginałem do wglądu
 2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery,
 3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania lub zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym likwidowana będzie bariera techniczna wraz z oryginałem do wglądu,
 5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu,
 6. Kosztorys przedwstępny (materiał, sprzęt, wyposażenie, robocizna itp. ) likwidacji barier technicznych.

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych można pobrać  TUTAJ

 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Każda  osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z jego oryginałem do wglądu.
 2. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu.
 3. Oferta na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika można pobrać TUTAJ

 

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych można pobrać TUTAJ

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że:

1. Posiada aktualne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym, lekkim;
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 • o grupie inwalidzkiej.

2. Zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;

3. W roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnopolski rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mpips.gov.pl);

5. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie;

6. Złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;

Aby otrzymać dofinansowanie przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, nie powinien przekroczyć kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

7. Zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące prze datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod opieką obecnie się znajduje.

 

 

Możliwie jest otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że:

 • W zaleceniach lekarza wskazana będzie konieczna obecność opiekuna na turnusie;
 • Opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie;
 • Opiekunem nie może być osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby;
 • Opiekun ukończył 18 lat, albo ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z  jego oryginałem do wglądu.
 • Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej.

 

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednaj niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR w Stargardzie Szczecińskim o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

 

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można pobrać TUTAJ

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

 

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Występują potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności oraz ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z oryginałem do wglądu.
 2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej
 4. (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel   ustawowy) – oryginał do wglądu.
 5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu.
 6. Fakturę Pro – forma, kosztorys likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu można pobrać TUTAJ