ZARZĄDZENIE NR 9/08 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE  NR 9/08

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 30 października 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia  kryterium dochodowego określającego wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w 2008 roku.

 

 

na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776  z  późn. zm.) oraz § 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,  określa wysokość dochodu osoby niepełnosprawnej i kształtuje się następująco:

1) do 500 zł na osobę w rodzinie - 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

2) do 700 zł dla osoby samotnie gospodarującej- 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

3) od 500 zł do 800 zł na osobę w rodzinie - 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

4) od 700 zł do 1.000 zł na osobę samotnie gospodarującą- 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

5) od 800 zł do 1.000 zł na osobę w rodzinie - 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

6) od 1.000 zł do 1.200 zł dla osoby samotnie gospodarującej - 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

7) od  1.000 zł na osobę w rodzinie - 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

8) od 1.200 zł dla osoby samotnie gospodarującej - 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

                                                          

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 1 października 2008 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim wpłynęło pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujące o wysokości dodatkowych środków przydzielonych według algorytmu w 2008 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w kwocie 298.679 zł.

             Uchwałą Nr 1290/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2008 r. przyjęto środki na likwidację barier architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych  w wysokości 125.384 zł.

             Biorąc pod uwagę ilość osób oczekujących na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  w stosunku do ilości środków finansowanych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w bieżącym roku, zasadnym jest wprowadzenie kryterium określającego wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przypadającą na jeden rozpatrywany wniosek osoby niepełnosprawnej.

            Wprowadzenie niniejszego zarządzenia ma na celu prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej poprzez racjonalne dysponowanie środkami publicznymi.

ZARZĄDZENIE NR 8 / 08 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 1 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE  NR 8 / 08
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w  2008 roku.

Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776  z  późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 r. dla osoby niepełnosprawnej:
1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności   -  797 zł,
2)  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 738 zł,
3)  z lekkim stopniem niepełnosprawności – 679 zł,
4)  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 531 zł,
5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności -  531 zł.

2. W przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i lekkim, dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie
w 2007 r.

3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.                
 
§ 3. Traci moc zarządzenie nr  6/08 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w  2008 roku.

Uzasadnienie

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej wylicza się na podstawie „przeciętnego wynagrodzenia” tzn. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W związku ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszoną w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 sierpnia 2008 roku
(MP Nr 61 poz. 546 z dn. 21.08.2008 r.), zasadnym jest zmiana zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim określającego wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

ZARZĄDZENIE NR 10/2008 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 marca 2008 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Stargardzkiego Nr 79/08 z dnia 4 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/08
Starosty Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Stargardzkiego
Nr 79/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 roku

Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uchylam Zarządzenie Nr 79/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym
w 2008 roku.

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR 2/2008 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 3 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/08
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 3 marca 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusie rehabilitacyjny w 2008 roku.


Na podstawie art. 2 pkt. 4, art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2008 r. dla osoby niepełnosprawnej:
1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 783 zł,
2) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 725 zł,
3) z lekkim stopniem niepełnosprawności – 667 zł,
4) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 522 zł,
5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 522 zł.

2. W przypadku osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie w 2007 r.

3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r.

Uzasadnienie

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej wylicza się na podstawie „przeciętnego wynagrodzenia” tzn. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W związku ze zmianą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszoną w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 lutego 2008 roku, zasadnym jest wydanie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim określającego wysokość dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.

ZARZĄDZENIE NR 7/2008 STAROSTY STARGARDZKIEGO z dnia 29 lutego 2008 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Stargardzkiego Nr 80/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/08
STAROSTY STARGARDZKIEGO
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Stargardzkiego
Nr 80/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera / sprzętu komputerowego w 2008 roku.

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
Uchylam § 2 zarządzenia Starosty Stargardzkiego Nr 80/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera / sprzętu komputerowego w 2008 roku.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.