ZARZĄDZENIE NR 1/2008 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 7 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2008
DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 7 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawie
przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz procedur postępowania
w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się


na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się „Procedurę postępowania w sprawie przyjmowania
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.