Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest jednostką organizacyjną, powołaną w celu:

1. Wydawania wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2. Przyjmowania i rejestrowania wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia.
3. Przyjmowania i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dzieci.
4. Wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i interpretacja treści.
5. Wydawania i przyjmowanie wniosków w sprawie wydania legitymacji osobom niepełnosprawnym.
6. Wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym i udzielanie informacji dotyczących ulg i uprawnień z posiadanie w/w legitymacji.

Działającą na podstawie:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

DANE ADRESOWE:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
Tel.(091) 4-804-903; fax. (91) 4-804-846

KADRA:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim - Agnieszka Hensler - Horla
Pracownik socjalny - Emilia Machocka
Pedagog - Anna Tomczak
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
 

ZARZĄDZENIE
STAROSTY STARGARDZKIEGO
Nr 1/2006
z dnia 11 stycznia 2006 r.


W sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 6 a ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia

§ 2

Traci moc Zarządzenie Starosty Stargardzkiego Nr 23/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania, organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim zwanego dalej „ Zespołem”.

§ 2

Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
( Dz. U Nr . 17 poz. 162, 163 ).

§ 3

1. Zespół powołuje i odwołuje Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W skład zespołu wchodzą Przewodniczący, Sekretarz, Referent ds. obsługi osób niepełnosprawnych i Członkowie.

§ 4

Obszar działania Powiatowego Zespołu obejmuje teren powiatu stargardzkiego i łobeskiego

§ 5

1. Zakres działania Zespołu obejmuje realizację zadań z zakresu: administracji rządowej:
1) dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności,
2) dotyczących orzekania o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
3) dotyczących wydawania orzeczeń o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
2) toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społecznej.

§ 6

Zadania w zakresie obsługi finansowo- księgowej Zespołu wykonuje PCPR.

§ 7

Przewodniczący Zespołu:
1) reprezentuje Zespół na zewnątrz,
2) organizuje pracę Zespołu,
3) zawiadamia osoby zainteresowane lub ich przedstawicieli ustawowych o konieczności, zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji,
4) wzywa osoby zainteresowane, ich przedstawicieli ustawowych albo przedstawicieli instytucji pomocy społecznej do usunięcia braków w dokumentacji,
5) wyznacza spośród członków Zespołu składy orzekające i przewodniczących składów orzekających,
6) ustala terminy posiedzeń składów orzekających,
7) organizuje obsługę administracyjno – biurową Zespołu.

§ 8

Do zadań Przewodniczącego składu orzekającego należy:
1) analiza przedłożonej dokumentacji dotyczącej ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
2) nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez skład orzekający,
3) udział w posiedzeniach składu orzekającego,
4) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień.

§ 9

Do zadań członków składu orzekającego należy:
1) analizowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wraz z załączoną dokumentacją,
2) rozpatrywanie na posiedzeniu składu orzekającego wniosków w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
3) ocena stopnia niepełnosprawności i jego konsekwencji do samodzielnej egzystencji i pracy zawodowej - zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
4) wydawanie orzeczeń na posiedzeniach składu orzekającego w oparciu o ustalone kryteria,
5) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością w Zespole.

§ 10

Do zadań pracowników do spraw obsługi Zespołu należy:
1) obsługa administracyjno- biurowa Zespołu i składów orzekających,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z trybem postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
3) udzielanie informacji osobom zainteresowanym o trybie postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
4) przygotowanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym przed Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
5) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w składach orzekających specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) opracowywanie analiz w zakresie realizacji orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
7) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
8) wydawanie uprawnionym legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
9) prowadzenie rejestru wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
10) prowadzenie rejestru odwołań od orzeczeń Zespołu,
11) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej działalności Zespołu.

§ 11

Obowiązki pracowników do spraw obsługi zespołu określają indywidualne zakresy czynności, ustalone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 12

1. Przewodniczący Zespołu przygotowuje i podpisuje:
1) materiały dla Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, i Starosty,
2) odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne,
3) wnioski do kierownika PCPR w Stargardzie Szczecińskim,
4) wystąpienia do centralnych i wojewódzkich organów władzy i administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego,
5) pisma w toku postępowania przy orzekaniu.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 6 podpisuje członek zespołu upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 13

Zmiana regulaminu organizacyjnego dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.