Program "Dobry Start" dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje również osobie uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy
o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 1

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 1 w pok. 017 oraz pod numerem tel. 91/4804930, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart