Informacje nt. Konkursu "Asystent rodziny"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Asystent rodziny 2012” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w zakresie Programu.

 

W ramach programu dofinansowaniu podlegać może nie więcej niż 70 % kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia) łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia obciążającymi koszty pracodawcy, nie więcej jednak niż 70 % kwoty 1 812 zł. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, limit wydatków będący podstawą obliczenia dotacji (1 812 zł w przeliczeniu na pełny etat asystenta rodziny) zmniejsza się proporcjonalnie do czasu pracy zatrudnionego.

 

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Asystent rodziny 2012”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.