Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"

KOMUNIKAT

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego  2017/2018 mogą składać wnioski od dnia 1 marca do 30 marca 2018 r. w PCPR w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, pok. 015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Wnioski można także wysłać pocztą na adres:

PCPR w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

Nabór na semestr zimowy 2018/2019 odbywał się będzie w terminie
od dnia 1 września 2018r. do 10 października 2018r.

 

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 48-04 910

                                                                                                     

Moduł II

dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1)     posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2)  pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1) posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

2)   aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,

3)  opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
o wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

1)   do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75 %,

2)    do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)    do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

 

 

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

1)  ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo

2)      jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

1) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

2) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r.  w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w PCPR w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, od poniedziałek do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

I.        Obszar A

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 1 wynosi 8.000 zł,

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 wynosi 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

II.          Obszar B

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 1 wynosi:

 • dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł.

Adresat programu

 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł.

Adresat programu

 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

III.      Obszar C

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 wynosi 3.000 zł

Adresat programu

 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji wynosi:

 • w zakresie ręki 9.000 zł,
 • przedramienia 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania w Zadaniu nr 4 wynosi do 30% kwot, o których mowa
w zadaniu nr 3.

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

IV.       Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie www.pcpr.stargard.pl  w zakładce – Dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.