Projekt "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"

Projekt „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” zakłada wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności lub przebywania w pieczy zastępczej.

Na jego realizację pozyskano 870 000,00 zł. Pierwsze działania ruszą w październiku tego roku.

W projekcie weźmie udział 95 osób – mieszkańcy powiatu stargardzkiego i klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Będą to dzieci i młodzież znajdujące się w pieczy zastępczej oraz osoby z ich bliskiego otoczenia (gdy będzie to uzasadnione), a także niepełnosprawni.

Aktywna integracja opierać się ma na trzech filarach: społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Uczestnicy projektu objęci zostaną zindywidualizowaną formą integracji społecznej lub programem usamodzielnienia.

W tym celu będą organizowane m.in. wyjazdy socjoterapeutyczne, warsztaty, doradztwo specjalistyczne, zajęcia edukacyjne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Wsparcie z zakresu podnoszenia kompetencji do pracy z dziećmi będą mogły uzyskać także rodziny zastępcze.

Celem projektu ma być budowa właściwych postaw, motywacji oraz wyposażenie uczestników w różne umiejętności, tak aby łatwiej było im funkcjonować w życiu społecznym. Jego realizacja potrwa dwa lata.

Łączna wartość projektu to 1 026 012 zł. Blisko 160 000,00 zł zabezpieczono w budżecie Powiatu Stargardzkiego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.